BİLDİRGELERDE CHP'DE DÖNÜŞÜM - CHP 32. VE 35. KURULTAY BİLDİRGELERİ | ÇAĞDAŞ ULUSAL ÇİZGİ
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >> BİLDİRGELERDE CHP'DE DÖNÜŞÜM - CHP 32. VE 35. KURULTAY BİLDİRGELERİ19.01.2016 00:59

BİLDİRGELERDE CHP'DE DÖNÜŞÜM - CHP 32. VE 35. KURULTAY BİLDİRGELERİ

BİLDİRGELERDE CHP'DE DÖNÜŞÜM - CHP 32. VE 35. KURULTAY BİLDİRGELERİ


2010 yılında kaset komplosu ile Baykal'ın görevden ayrıldığı CHP'de, Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde nasıl bir dönüşüm geçirdiği, kurultay bildirgelerinin değişimi ile ortaya çıkıyor.


Bu haber 2384 kez okundu.
35. Kurultay bildirgesini, Selin Sayek Böke başkanlığındaki bir komisyon yazdı. Özensiz sunumu, kısalığı ile dikkat çeken 35. olağan kurultay bildirgesi delegelere tartıştırılmadan ilk günün sonunda onaylatıldı. 35. kurultay bildirgesi; "Erdoğan'a karşı , demokrasi söylemini temel edinen bir bildirge. Bildirge, programda olmamasına rağmen "özerklik şartı" ve Sezgin Tanrıkulu tarafından yasa teklifi olarak meclise sunulan "CHP'nin çözüm süreci teklifini" kurultay kararına bağlaması özelliği ile tarihi bir belge konumunda.

35. OLAĞAN KURULTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, ülkemizi çok partili hayata taşıyan ve Türkiye’ye sosyal demokrasiyi getiren üç büyük devrimin altına imza atmıştır. CHP bu geçmişiyle Türkiye’nin tarihsel dönüşümünün öncü partisidir. CHP Türkiye’yi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği “çağdaş uygarlık düzeyine taşıma” iddiasının siyasal örgütüdür.

Türkiye’nin bugün ihtiyacını duyduğu dördüncü devrim ise “Özgürlükçü Demokrasi’’dir. İlk üç devrimin sahibi olan CHP, Türkiye’yi “Özgürlükçü Demokrasi”ye ulaştırma kararlılığındadır. Kurultayımız, bu kararlılığın dönüm noktasıdır ve bildirgemiz dördüncü devrimin ana hedeflerini içermektedir.

Dördüncü devrim “Diktatörlük” hedefini somutlaştırmaya çalışan baskı rejiminin en büyük korkusudur. Bu nedenledir ki toplumun tüm kesimlerine yönelik sindirme politikalarını uygulamaya koyan siyasi iktidarın önündeki tek kurumsal engel, gücünü devrimci ruhundan alan Cumhuriyet Halk Partisi ve partimizin fedakâr kadrolarıdır. CHP’nin kendisi dışındaki toplum kesimlerini de kucaklayarak vereceği “Özgürlükçü Demokrasi” mücadelesi, Türkiye Cumhuriyeti’ni içinde bulunduğu çıkmazdan kurtaracak tek yoldur. Bu yol, siyasi iktidarın tek tipleştiren, kendisi gibi düşünmeyenleri suçlu ve hain ilan eden, çoğulculuğu reddeden uygulamalarına karşı, farklı kimliklerin barış ve kardeşlik ilkesine bağlı kalarak yaşamasını amaçlayan, yeni bir geleceğe Türkiye’yi ulaştıracaktır.

Bu çerçevede 35. Kurultay’ımız önümüzdeki dönemin hedeflerini aşağıdaki şekilde belirlemiş ve bütün parti örgütüne bu doğrultuda çalışma görevi vermiştir:

1) “Parti Devleti Düzenine” son verilecek, saydam ve hesap verebilir bir hukuk devleti kurulmalıdır.

2) Yargı, siyasetin ve her türlü güç odağının kontrolünden kurtarılmalı, “özel güdümlü” yargı uygulamalarına son verilmeli , yargı bağımsızlığı tam olarak sağlanmalıdır.

3) Darbe hukuku ve onu tahkim eden tüm düzenlemeler kaldırılmalı, hak ve özgürlükler hiçbir ayrım yapmaksızın tüm yurttaşlarımız için kesin güvence altına alınmalıdır.

4) Siyasi Partiler Yasası ve seçim yasaları, milli iradenin kusursuz temsilini sağlamak üzere değiştirilmeli, lider sultasına son verilerek milletin vekilini milletin seçeceği, halkın iradesinin Meclis’te baraja takılmadan temsil edilebileceği demokratik siyaset rejimi getirilmelidir.

5) Kuvvetleri tek elde toplamaya dönük girişimler boşa çıkarılarak, kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter demokrasi güçlü ve etkin kılınmalıdır. Parlamento güçlendirilmeli, parlamento üzerindeki her türlü vesayete son verilmelidir.

6) Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluk paylaşımı, halkın ihtiyaçlarını gözeterek, en üst düzeyde katılım sağlanabilecek şekilde belirlenmelidir. Yerel yönetimler güçlendirilmeli, bu doğrultuda ilk adım olarak Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı üzerindeki şerhler kaldırılmalıdır.

7) Cumhurbaşkanlığı makamı, Anayasayı çiğneyen pozisyondan kurtarılmalı, Anayasal sınırlar içine çekilerek, demokratik süreç içerisinde anayasaya saygılı bir Cumhurbaşkanı’nın göreve gelmesi sağlanmalıdır.

8) Düşünce ve ifade özgürlüğü, örgütlenme, toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlükleri başta olmak üzere temel hak ve özgürlükler önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

9) Aileden başlayarak, hayatın her alanında ve devlette her türlü otoriterleşmeye son verilmelidir.

10) Basın özgürlüğü önündeki tüm engeller kaldırılmalı, tutuklu gazeteciler ayıbına son verilmeli, medya 4. kuvvet olarak anayasal güvenceye kavuşturulmalıdır.

11) Kürt sorunu salt güvenlikçi politikalarla çözülemez. Toplumsal barış, yalancı çözüm süreçleri ile inşa edilemez. Etnik köken ve inanç temelinde siyaset kıskacına alınmış olan sorun, barışın toplumsallaştırılmasını hedefleyen Üçüncü Yol Perspektifi ile aşılmalıdır. Kürt sorunu eşit yurttaşlık temelinde, milletin temsil edildiği TBMM zemininde toplumsal uzlaşma ve ortak akıl ekseninde çözülmelidir.

12) Laiklik, inançların ve yaşam tarzlarının güvencesidir. Devletin tüm inançlara saygılı, tüm inançlara eşit mesafede olacağı bir laiklik anlayışı güçlü bir şekilde kurulmalıdır.

13) Her türlü ayrımcılığa ve ekonomik, toplumsal, siyasal eşitsizliklere karşı topyekûn mücadele edilmelidir. Hak ve eşitlik temelinde kadınlar ve gençler desteklenmeli, engellilere ve toplumun dezavantajlı kesimlerine fırsat eşitliği sağlanmalıdır.

14) Kalkınmayı yalnızca zenginleşme olarak anlayan yaklaşıma son verilmeli, insani kalkınma öncelikleri gözetilmelidir. Yüksek teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli üretim yapan, kalkınmanın merkezine insanı koyan, güçlü ekonomi ile zengin bir refah toplumu yaratılmalıdır.

15) İnsanı, çevreyi ve doğal yaşamı yok sayan, para kazanma hırsını her türlü toplumsal, insani değerin önüne koyan üretim anlayışına son verilmelidir. Küresel ısınma ve çevre kirliliğine karşı ekonomide dönüşüm ve sürdürülebilirlik sağlanmalıdır.

16) Sosyal devlet kurulmalı, hak temelli uygulamalarla zenginliğin adaletli paylaşımı ve sosyal adalet sağlanmalıdır.

17) Eğitim reformuyla, aklın ve bilimsel düşüncenin egemen olduğu, bilgi çağını yakalamış, evrensel değerlerle donatılmış bir eğitim sistemi kurulmalı, eğitim kalkınmanın temeli ve motor gücü olarak çağdaş bir anlayışla ele alınmalıdır.

18) Üniversitelerin üzerindeki iktidar baskısı kaldırılmalı, akademik özgürlüğün temel koşulları sağlanmalıdır.

19) Sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmak her yurttaşın anayasal hakkıdır. Ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmeti sağlayan, sosyal adaleti temel alan bir sağlık politikası inşa edilmelidir.

20) “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi ekseninde, yayılmacı ve maceracı tuzaklara düşmeden, komşularla iyi ilişkileri esas alan, AB üyeliğini hedefleyen, inanç ve mezhep odaklı siyaseti dışlayan bir dış politika oluşturulmalıdır.

21) Ülkenin her yerinde huzur ve barışın tesis edildiği, terör saldırıları karşısında vatandaşların can güvenliğinin sağlandığı, insan haklarına saygılı bir güvenlik politikası oluşturulmalıdır.


"CHP 32. OLAĞAN KURULTAYI" BİLDİRGESİ
(26-27 Nisan 2008, Ankara)

CHP İl Kongrelerinde 1071'i seçilmiş, 161'i doğal olmak üzere toplam 1232 delegenin katılımı ile, 26-27 Nisan 2008 günlerinde Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen CHP 32. Olağan Kurultayında ortaya konan ortak düşünce ve
değerlendirmeleri yansıtan aşağıdaki hususların kamuoyuna duyurulması kararlaştırılmıştır:
Yürekleri ATATÜRK sevgisi, yurtseverlik duygusu, sosyal demokrasi duyarlılığı ile yüklü, başı her zaman dik onurlu ve erdemli
parti örgütümüzün demokratik iradesini temsil eden 32. Olağan Kurultayımızın delegeleri olarak mutluyuz, coşkuluyuz, kararlıyız.
Çok yaygın bir dayanışma ve sevgi ortamında, demokratik görüş alışverişi, eleştiri ve özeleştiri süreçlerini tamamlayarak,
84 yıllık tarihimize yakışır bir bilinçli kararlılık ve engin sorumluluk anlayışı içinde tamamladığımız Kurultayımızdan güçlenerek ve bütünleşerek çıkan Partimiz, Genel Başkanımız Deniz BAYKAL'ın önderliğinde bir kez daha kenetlenmiş ve partimizin her kademesi ile daha yüreklenmiş olarak tarihi misyonumuza devam etmenin gururunu taşıyor, tarihsel sorumluluğunu paylaşıyoruz.
Biz akılcıyız, biz erdemliyiz, biz yurtseveriz.
Bu duygularla, soylu büyük halkımıza 32.Kurultayımızın delegeleri olarak söz veriyoruz:
• Cumhuriyet Halk Partisi ülkemizin huzurlu, güvenli ve aydınlık geleceğinin, insan hak ve özgürlüklerinin, çoğulcu  demokrasinin, laik cumhuriyetimizin kurum ve değerlerinin güvencesi olmaya her zamankinden daha güçlü
olarak devam edecektir.
Partimiz, ATATÜRK ilke ve devrimlerinden hiçbir zaman ödün vermeden, "ulus devlet, üniter devlet, laik devlet" temelleri üzerine oturtulmuş, çağı paylaşan, dünyaya açık "Demokratik Sosyal Hukuk Devletimize" her aşamada sahip çıkacak, onu her yönü ve boyutu ile daima daha ileriye taşıyacaktır.

CHP 32. KURULTAYI OLARAK HALKIMIZA DUYURUYORUZ:
TÜM YURTSEVERLE DUYGULARINI PAYLAŞARAK, İKTİDARIN TESLİMİYETÇİ, İŞBİRLİKÇİ POLİTİKALARINI ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ.

Cumhuriyetimiz; Kemal ATATÜRK ve onun devrim arkadaşlarının önderliğinde iç ve dış tüm odaklara karşı tek başına başardığı soylu ulusal kurtuluş mücadelesi sonucunda kuruldu.
Hiçbir zaman, hiçbir alanda teslimiyetçi, hiçbir zaman başı eğik olmadı.
Günümüzde AKP iktidarının sergilemekte olduğu teslimiyetçi duruş, izlemekte olduğu işbirlikçi politikalar ulusal onurumuzu zedelemekte, kanımızı dondurmaktadır.
Hükümetin dış politikada izlemekte olduğu kişiliksiz, ulusal çıkarlarımızı ve güvenliğimizi göz ardı eden, ulusal onurumuzu zedeleyen, Cumhuriyetimizi kuranların "Tam Bağımsızlık" mücadelesinin bilincinden yoksun, dış odakların yararına hizmet eden işbirlikçi ve teslimiyetçi politikalarını şiddetle reddediyoruz.
Bu anlayışla, Türkiye'nin Büyük Ortadoğu Projesi'nin (BOP) bir maşası olarak kullanılmasını, Türkiye'yi "Çağdaş, Laik,  Sosyal Hukuk Devleti" yörüngesinden çıkarıp, "Ilımlı İslam devletine" dönüştürme gayretlerini kesinlikle kabul etmiyoruz.

TERÖRÜ HER ALANDA, HER ŞEKLİYLE KESİNLİKLE REDDEDİYORUZ. 
BİR İNSANLIK SUÇU OLAN TERÖRE DERHAL SON VERİLMESİ İÇİN 
TÜM KESİMLERİN BİR KEZ DAHA DİKKATİNİ ÇEKİYORUZ.

Her türlü terörü lanetliyoruz; ülkemizin bütünlüğünü, ulusumuzun birliğini hedef alan terör odaklarına doğrudan veya dolaylı destek sağlayan tüm kesimleri, kurumları ve  ülkeleri kınıyoruz. Terör örgütüne doğrudan veya dolaylı olarak destek sağlayan ülkelere karşı Hükümetin izlemekte olduğu etkisiz, cesaretsiz ve kararsız politikayı içimize sindiremiyoruz.
Irak hükümeti, PKK'nın Irak'ın egemenlik alanı altında konuşlanarak eylemlerini sürdürmesine son verecek kararlı bir iradeyi
ortaya koymak zorundadır. Irak'ı işgal ederek bu ülkenin güvenliğinin sağlanmasında sorumluluk üstlenen ülkelerin de PKK'yı Irak'tan tasfiye etme yükümlülüğü vardır.

BÜYÜK BİR KIYIM, ÇÖKÜŞ VE KARGAŞA YAŞAMAKTA OLAN IRAK'TA HUZUR SAĞLANMASI,
LAİK DEMOKRATİK DÜZEN KURULMASI, TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI İÇİN TÜM
İLGİLİ KESİMLERİ DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUZ.

Irak'ın federatif veya merkezi yönetim anlayışı içinde bütünlüğünü koruyan bir devlet olarak varlığını sürdürmesi bölge barışı açısından çok önemlidir...
Kuzey Irak'ta yaşayanlar kardeşlerimizdir. Kuzey Irak, "Türkiye'ye dost bir ülkenin ülkemize komşu bir bölgesi" haline dönüştürülmelidir. Türkiye, Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı içinde, özellikle Kuzey Irak'ta yaşamakta olan, her köken ve inançtan tüm insanlarla, onların gelişmelerini, refahlarını ve huzurlarını artırmaya yönelik adımlar atmalıdır.

Bu kapsamda, "ekonomik ve ticari ilişkilerin artırılması, Habur Kapısı'nın geliştirilmesi, yeni kapıların açılması,
eğitsel projeler ve kültürel iletişimle her iki ülkedeki farklı kültürlerin buluşturulması, bölgenin gençlerine Türkiye'de eğitim ve staj olanağı sağlanması, Anadolu'nun suyundan daha etkin olarak yararlanabilmeleri gibi projeler, askerî önlemlerden bağımsız olarak hayata geçirilmelidir.

AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLERİMİZDE HEDEFİMİZ, 
"EŞİT KOŞULLU, ONURLU TAM ÜYELİK" OLMALIDIR... 
BU KONUDA HÜKÜMETİ GÖREVE, 
AB ÜLKELERİNİ SORUMLU DAVRANIŞ İÇİNDE OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ.

AB ile ilişkilerimizde "eşit koşullu, onurlu tam üyelik" dışındaki tüm seçenekleri ve dayatmaları reddediyoruz.
Üyeliğe yönelik müzakerelerin sürdürülebilmesi için AB'nin Türkiye'yi tam üyeliğe götürecek bir "yol haritası ve takvimi" belirlemesini gerekli görüyoruz.
Partimizin tüm uyarılarına rağmen, 17 Aralık 2004'de Brüksel'de dayatılmış olan "Avrupa Birliği ile ucu açık, kalıcı kısıtlamalar ve siyasi talepler ile kuşatılmış" müzakere süreci eşliğinde sürdürülmekte olan AB ile Gümrük Birliği ilişkilerimizin, mevcut belirsizlik ortamında ısrar edildiği takdirde, yeniden gözden geçirilmesini zorunlu görüyoruz.

AKP İKTİDARI, HUKUKA SAYGIDAN YOKSUNDUR...
YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE YARGIÇ GÜVENCESİ 
HUKUK DEVLETİNİN ÖN KOŞULUDUR:

Anayasamız ve yargı ile kavgalı olan AKP İktidarının, "Yargının vicdanına saldırılarını", kendi yargısını yaratma çabalarını, kendi çıkarlarına dönük yargı kararları için dış destek arayışlarını ibretle izliyoruz. İktidarın, ülkemizin yargı kurumlarına ve erkine her türlü müdahale ve baskısını kınıyoruz.
AKP iktidarını, "anayasamızın temel niteliklerine, yargının bağımsızlığına, yargıç güvencesine, hukuk devleti ilkelerine" bağlılığa ve saygıya çağırıyoruz.
Bu anlayış içinde; 
• Yargı, yasama ve yürütmenin etkisine, siyasetin kuşatmasına kesinlikle sokulmamalıdır.
• Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu gerçekten bağımsız bir yapıya kavuşturulmalı, Adalet Bakanı ve Müsteşarı bu kuruldan çekilmelidir.
• Hukukun üstünlüğü ve egemenliği önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

LAİKLİK, DEMOKRASİMİZİN  OMURGASI, 
İÇ BARIŞIMIZIN ÇİMENTOSU, İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİ, 
KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİNİN TEMEL KOŞULUDUR:

• "Milli Görüş Gömleği'ni çıkardıklarını ilan ederek takiyye yapanlar, 
• Laikliğe karşı cephe açanlar, dini siyasallaştıranlar,
• Tarikatların siyaseti, eğitimi, iç güvenliği kuşatmasına göz yumanlar,
• Toplumumuzun dini duygularını sömürenler,
• Ulusal değerlerimizi yüceltmek yerine köktendinci bir kültürü ülkemizde egemen kılmaya çalışanlar,

Ülkemizin bütünlüğüne, halkımızın esenliğine, demokrasimizin gelişmesine, devletimizin huzurlu geleceğine en büyük ihaneti yapanlardır.

• "İnançlara özgürlük, kadınlarımıza eşitlik, toplumumuza huzur ve hoşgörü, demokrasimize dayanak" olan laiklik
ilkesini çökertmek için;
• Laik demokratik cumhuriyetimize karşı tuzak kuranların,
• Bu amaçla "laikliği yeniden tanımlamak" isteyenlerin,
• Laikliği içlerine sindiremeyenlerin, arkasındaki karanlık kafaların kimler olduğunu halkımız çok iyi bilmektedir.

AKP İKTİDARI KENDİ DERİN DEVLETİNİ YARATIYOR...
"ÇAĞDAŞ, LAİK EĞİTİM" VE "ÖZGÜR, TARAFSIZ MEDYA"
AYDINLANMANIN TEMEL KOŞULUDUR:

AKP iktidarı ve onu destekleyen odaklar tarafından;
YÖK'ün gerici ve dar kadrocu bir zihniyete teslim edilmesini, üniversitelerimizin"çağdaş, akılcılığa ve araştırmaya dayalı laik eğitim kurumlan" olarak gelişmelerinin ve öğretim görevlilerinin bu doğrultudaki bilinçli ve özgün çalışmalarının engellenmesini,
• İlk ve Orta eğitimde "Eğitim Birliği" ilkesinin delinmek istenmesini, çağdaş laik eğitim ilkelerinin çiğnenmesini, belirli eğitim kurumlarının tarikatların etkinlik alanına çevrilmesini, öğrenci yurtlarının tarikat yuvalarına dönüştürülmesini,
• Gerçek dışı ve yanlı yayın yapan/yapacak olan "kendi medyasını" yaratma çabalarını, özgür medyayı susturma,
TRT'yi AKP'nin sesine dönüştürme, büyük medya kuruluşlarını TMSF eliyle AKP'nin hizmetine sunma girişimlerini,
kesinlikle reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz.

ULUSAL EKONOMİYİÇÖKERTEN AKP İKTİDARINI UYARIYORUZ...
EKONOMİDE HEDEFİMİZ; İSTİKRARİÇİNDE ÜRETİME DAYALI HIZLI BÜYÜME,
GÜÇLÜ ULUSAL SANAYİ, ADİL BÖLÜŞÜM OLMALIDIR...

AKP iktidarının ulusal sanayimizin ve ekonomimizin gelişmesini umursamayan, sosyal duyarlılıktan yoksun;
• Tüccar siyaseti, rant ekonomisini baştacı eden; üretenleri, üretimi, yatırımı ve sanayiyi değil, dünya rekoru düzeyindeki reel faiz getirişi üzerinden servet yapanları siyasetine temel, iktidarına dayanak yapan,
• Ulusal bankalarımızı ve stratejik nitelikli sanayi işletmelerimizi yabancılara peşkeş çeken,
• Stratejik nitelikli kamu kurum ve işletmelerini, ekonomide yaratacağı tahribatı dikkate almadan birer birer elden
çıkartan, özelleştirmeyi bir "sat kurtul" anlayışına, bir bütçe finansmanı uygulamasına veya bütçe açığının kapatılma vasıtasına indirgeyen, Ziraat Bankasını çiftçi ve tarım kooperatiflerinin, Halk Bankasını esnaf, sanatkar ve KOBİ'lerin ihtisas bankalarına dönüştürmek yerine, özelleştirmeye, hatta yabancılaştırmaya yönelen,
• Türkiye'yi borç ve dış açık batağına sokan, izlenmekte olan dış ticaret politikası ile ara malı sanayilerimizi 
gerileten, ekonomiyi dış kriz karşısında korumasız bırakan,
• Sosyal Devleti gerileten, çalışanlarımıza "daha çok çalışma ancak daha az gelir" karşılığında adeta mezarda emekliliği, içi boşaltılmış sosyal güvenliği layık gören, siyasetini ve uygulamalarını tümüyle reddediyoruz.

"Hem üretim ve istihdamda artışı, hem de adil bölüşümü" temel alan politikalar yerine, AKP'nin, "sosyal devleti çökerten rant ekonomisi" modelinin ve siyasetinin halkımızın ve ülkemizin geleceğinde yeri olamaz, olmamalıdır...

Bugün ülkemizin ihtiyacı;
• "Sıcak para ve ithalatla şişirilmiş, hormonlu, sanal büyüme" değil, üretime dayalı, dış rekabet ve ihracat gücü yüksek, sağlıklı, sürdürülebilir hızlı büyümedir.
• "Uluslararası sıcak paraya" bağımlılığın sona erdirilmesidir.
• Üretimin, teknolojik yapılanmanın desteklenmesi, fabrika kurmak için yatırımların artırılması, buna yönelik sektör
ve bölge bazında teşviklerin güçlendirilmesi, Türkiye ekonomisinin dış dünyada rekabet gücünün artırılmasıdır.

Ne yazık ki, AKP iktidarında ne böyle bir tercih, ne böyle bir irade, ne de böyle bir vizyon vardır.

SOSYAL DEVLETİ ÇÖKERTEN İKTİDARINI UYARIYORUZ...

• ÜLKEMİZDE KİMSE AÇ YATMAMALIDIR...
• BÖLGELER AR ASI GELİR DAĞILIMINDAKİ UÇURUM HIZLA KAPATILMALIDIR...
• SOSYAL DEVLET AYAĞA KALDIRILMALIDIR...
 
Son altı yıldır ülkemizde, bir yandan dolar milyarderleri artıyor, Başbakan dünyanın en zengin liderleri arasında yerini güçlendiriyor, ancak diğer yandan;
• 20 milyon insanımız yoksullukla boğuşuyor, milyonlarcası ise açlık içinde yaşama tutunmaya çalışıyor,
• İşsizlik toplumsal bunalım düzeyine tırmanıyor, çalışmaya hazır halde olan her beş yurttaşımızdan biri işsiz kalıyor, buna rağmen İşsizlik Sigortası Fonu istihdamı arttırmak için değil, kamu açıklarını kapatmak için kullanılıyor,
• Adaletsizlik ve eşitsizlik her alanda giderek daha derinleşiyor, bölgeler arasında "refah ve yaşam kalitesi farkı"  giderek daha artıyor.
Bu sorumsuz, ilkesiz iktidarın, 
• "Sadece ülkemizin dar bir kesiminin çıkarlarına hizmet eden, yoksulları, ezilenleri, işsizleri, kendi yandaşlarından başka hiç kimseyi görmeyen, geri kalmış yörelerimize yatırım ve hizmeti adeta defterden silen' vurdumduymaz tavrını, 
• "Sosyal barışımızı ve toplumumuzun yurttaşlık bilincini tehdit eden" duyarsız politikalarını,

kesinlikle kabul etmiyoruz.

TARIMI GÖZDEN ÇIKARTAN TESLİMİYETÇİ AKP İKTİDARINI UYARIYORUZ...
"TARIM EKONOMİNİN YÜKÜ DEĞİL, TÜRKİYE'NİN GÜCÜ" OLMALIDIR...

AKP iktidarı altı yıldır,
• Tarımı IMF'nin ve dış odakların insafına terk ederek,
• Tarımda destekleri asgari düzeye gerileterek,
• Tarımda Kamunun sulama ve diğer alt yapı yatırımlarını rafa kaldırarak, tarımsal gelişmeyi, tarımda yaratılan katma değeri ve dış rekabet gücümüzü geriletti, çiftçimizin kolunu kanadını kırdı, açlığa ve yoksulluğa mahkum etti, doğal afetler ve tüccar karşısında korumasız bıraktı.
Tarımı ve hayvancılığı çökerten, tarımımızı dış odakların insafına terk eden, çiftçiyi perişan eden AKP iktidarının bu teslimiyetçi ve insafsız politikalarını şiddetle kınıyoruz.

DOĞU ANADOLU'YU  UNUTAN AKP İKTİDARINI UYARIYORUZ...
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA YAŞAM NORMALLEŞMELİ, EKONOMİ CANLANMALI, 
TERÖR ORTAMINDA DOĞMUŞ OLAN TÜM MAĞDURİYETLER GİDERİLMELİDİR.
"Kürt Sorunu" özünde bir "demokrasi ve kalkınma" sorunudur. İktidar bu sorun hakkında sadece laf üretmiş, takiyye yapmış, çözümden kaçınmıştır.
AKP iktidarı döneminde, başta GAP olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kamu yatırımları durmuş, desteksiz kalan tarım ve hayvancılık çökmüş, her alanda üretim adeta felç olmuş, işsizlik yüzde 25'lerin üzerine tırmanmıştır.
GAP'ta halen ancak yüzde 14'ü tamamlanmış durumda olan sulama kanallarının yapımı yıllardır askıya alınmış durumdadır. Oysa, devlet yatırımı ve öncülüğü olmadan Doğu ve Güneydo-ğu'da kalkınmanın sağlanamayacağı görülmektedir.
Bölgede ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamak için, öncelikle;
• Mevcut teşvik sistemi yerine, "bölge, sektör ve büyük proje" temelinde "yeni, somut, etkin ve seçici" yatırım teşviki uygulaması başlatılmalıdır.
• "Boşaltılmış köylere geri dönüş" güvenlik, gönüllülük ve devlet desteği ile hızla sağlanmalıdır. Mayınlı araziler devlet eliyle temizlenerek güvenliği sağlanmalı, kullanılabilir alanlar yöre insanlarına terk edilerek ekonomiye kazandırılmalıdır.
• GAP, sulama kanalları ile beraber, insani gelişme ve adaletli gelir dağılımı ilkeleri de dikkate alınarak bir sosyal entegre kalkınma projesi olarak hızla tamamlanmalıdır.

Bu anlayışla; 32. Kurultayımızın delegeleri olarak, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz olmak üzere tüm Türkiye'yi, her yöresi ve ayrımsız tüm insanları ile, huzura, barışa, gelişmeye ve refaha taşımaya yönelik kararlılığımızı bir kez daha belirtiyoruz.
Laik Cumhuriyetimizin kurucuları, "farklılıklarımızla birlikte yaşamanın güvencesi, temel ön koşulu" olarak devletin bir etnik yapı devleti veya bir din devleti olmadığını açık bir şekilde ortaya koymuşlardır.
"Etnik ve mezhepsel farklılıkları" ayrışma nedeni olarak değil, kaynaşma öğesi olarak değerlendirmişlerdir.
CHP'nin bu alandaki temel politikalarına göre;
• Devlet etnik kördür, devlete göre dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun eşit haklara sahip yurttaş vardır.
• Bu nedenle devletin kimseyi asimile etmeye hakkı yoktur... Kişisel kültürelhaklar, temel insan hakkıdır...
• Bu haklar, kamusal alanın değil özel alanın olgusudur.
Bu çerçevede, Parti Programımızda yer alan Etnik Duyarlılıklara Demokratik Çözüm ilkemiz gereği, her kökenden
yurttaşımızın;
• Kendi ana dilini özgürce öğrenebilmesi, onu geliştirebilmesi ve kullanabilmesi,
• Bu amaçla, "temel ve orta eğitimi" ikameetmeyen, eğitim sistemimizin kuralları
çerçevesinde görev yapan özel eğitimkurumları (kurslar, dershaneler) kurulabilmesi,
• Geçerli genel kurallar çerçevesinde, kendi ana dillerinde, "gazete, dergi, kitap ve diğer her türlü yazılı yayında"
bulunabilmesi, "müzik, müzik kaydı ve bunların toplumla paylaşımını"yapabilmesi,
• RTÜK'ün kuralları çerçevesinde, mevcut veya yeni kuracakları özel televizyon kanallarında veya özel radyolarda kendi anadillerinde yayın yapabilmesi,
• Değişik kültürel etkinliklerde bulunabilmeleri, kendi folklorlarını yaşatabilmeleri ve geliştirebilmesi, önündeki mevzuattan veya uygulamadan kaynaklanan tüm engeller kaldırılmalıdır.

TEMİZ SİYASET, DÜRÜST YÖNETİM, AÇIK TOPLUM HEDEFİMİZDİR...
KİMSENİN BİR KUŞKUSU OLMASIN: AKP İKTİDARI
TÜM YOLSUZLUK, KURALSIZLIK VE VURGUNLARIN HESABINI ER GEÇ VERECEKTİR:

işsiz, güçsüz, güvencesiz milyonlarca insanımızın geçimini, sağlığını ve huzurunu umursamayan, toplumumuzun refahını, "kendi çocukları ve yandaşları için zenginleşme ve fırsat alanına dönüştürme" olarak algılayan bu iktidarın en büyük korkusu;
• "Siyasi etik-ahlak" kurallarının Avrupa ülkeleri standartlarında ülkemizde de uygulanmasıdır,
• Milletvekili Dokunulmazlığının AB parlamentoları ölçüsünde sınırlandırılmasıdır.
6 yıllık uygulamaları ile;
• Şahsi servetinin hesabını vermekten kaçan, rüşvet verdiğini itiraf eden, dokunulmazlık zırhına sığınarak yargıdan kaçabileceğini zanneden Başbakan Erdoğan ile,
• Kendisi için dört kez af çıkarttıran, hakkında yapılan tüm suçlamaları pişkinlikle duymazlığa gelen Maliye
Bakanı Unakıtan ile,
• Diğer şaibeli bakanlar ve milletvekilleri ile, yargı korkusuna tutsak olan AKP iktidarının, ülkemizin iç barışı ve güvenliğine,
halkımızın refahı ve huzuruna artık yapabileceği hiçbir olumlu katkı ve iyilik kalmamıştır.
Bu iktidarın genel ve yerel yönetiminde geçen her gün, ülkemiz için bir kayıp, halkımız için bir zulümdür.
AKP iktidarı ile yaratılmış olan bu ahlaki çöküntünün aşılabilmesi için;
• Milletvekili Dokunulmazlığı kaldırılmalı, dokunulmazlığın adi suçlara kalkan olmasına son verilmeli, tüm
milletvekili dosyaları yargıya taşınmalıdır.
• Siyasi Ahlak (etik) yasası çıkartılmalı,
• AKP iktidarının tüccar siyaset anlayışı sona erdirilmeli, ticaret ile siyasetin göbek bağları kesilmeli,
• Devletin sırtından haksız zenginleşmenin tüm kapıları kapatılmalıdır.
• Siyasi partilerin ve milletvekili adaylarının seçim harcamaları batı demokrasileri normlarına göre sınırlandırılmalı ve etkin olarak denetlenmelidir.
İktidarı, "temiz siyaset - dürüst yönetim" için zorunlu olan, aynı zamanda AB müktesebatı ve talepleri içinde yer alan bu reformların hızla gerçekleştirilmesi için uyarıyoruz.

CHP 32. KURULTAYI OLARAK ULUSUMUZA BİR KEZ DAHA SESLENİYORUZ
AKP'Yİ GEÇMİŞTE İKİ KEZ UYARDIK, FAYDASI OLMADI...
ŞİMDİ AKP İKTİDARINI SİZİN TANIKLIĞINIZLA BİR KEZ DAHA UYARIYORUZ:
• Genel Başkan Deniz BAYKAL Kasım 2002de "İktidar oldunuz, kutluyoruz, ancak sakın Türkiye 'nin cumhuriyetle
birlikte içine girdiği tarihsel doğrultuyu, Türkiye'nin rotasını değiştirmeye kalkmayın. Laik, demokratik cumhuriyetimizin birikimleri hedef almayın" diyerek Tayyip ERDOĞAN'I ve Başbakan GÜL'ü, bizzat uyardı...
• Ancak, AKP örtülü gündeminden vazgeçmemekte inat etti. Temmuz 2005'de Genel Başkan BAYKAL, bu kez
sorunu halkımıza taşıdı; "AKP iktidarının; devletin, cumhuriyetin ve demokrasi kazanımlarını tehlikeye atabilecek
sorumsuz gidişi karşısında vatandaşlarımızı Türkiye'ye sahip çıkmaya"çağırdı.
• Ne yazık ki AKP, tüm bu uyarılara rağmen günümüzde iktidar gücünü hala, Cumhuriyetimizin temel niteliklerini
sistemli biçimde göz ardı ederek, hatta yer yer tahrip ederek, Türkiye'yi din esasına göre yönetilen bir ülke haline getirmek için kullanmaktadır.
• Bu iktidar ile Türkiye, çok tehlikeli bir kutuplaşmanın, siyasi iktidar ile anayasa çatışmasının, siyasi iktidar ile
yargı çatışmasının içine doğru sürüklenmektedir. AKP'nin gözü kararmış iktidarına bir kez daha hatırlatıyoruz:
• Hiçbir seçim sonucu anayasaya bağlılık sorumluluğunu ortadan kaldıramaz.
• Hiçbir iktidar kendi hukukunu yaratarak meşruiyet tablosunu değiştiremez.
• Kendisi için hukuk" peşinde olanlar, gaflet ve dalalet içinde olanlar ülkeyi ancak kaosa götürürler.
Türkiye'nin artık bu iktidarın sorumsuz siyasetini taşıma lüksü kalmamıştır.
Ülkemizde artık, hukuka ve anayasamıza saygılı siyaset ve siyasetçiler egemen olmalıdır.

YÜCE ULUSUMUZ, SEVGİLİ YURTSEVERLER:
HİÇ KİMSE DEMOKRATİK LAİK CUMHURİYETİMİZİN SAHİPSİZ OLDUĞU DUYGUSUNA KESİNLİKLE KAPILMASIN:
CHP olarak ülkemizin, laik cumhuriyetimizin nitelik ve değerlerinden hiçbir zaman ve hiçbir şekilde ödün vermeyeceğiz. Bu çok temel konuda ödün verenlerle, vermek isteyenlerle her süreçte kararlılıkla mücadele edeceğiz.
Herkes bilmelidir ki; Türkiye'nin teslim alınabilmesi için önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Atatürk'ün partisinin teslim alınması gerekir.
Herkes bilmelidir ki, buna da hiç kimsenin gücü yetmez, hiçbir zaman yetmeyecektir.
AKP siyasetinden kaynaklanan tüm bu olumsuz gelişmeler karşısında halkımızın güvenebileceği tek parti, CUMHURİYET HALK PARTİSİ'dir. AKP karanlığından aydınlığa çıkış için dayanak yapabileceği tek siyaset ise;
• "ATATÜRK devrimleri ve SOSYAL DEMOKRASİNİN evrensel değerleri ile yoğrulmuş,
• Ulusumuzun çıkarları, yurttaşlarımızın hak, hukuk ve özgürlük özlemleri ile bütünleşmiş, olan CHP POLİTİKALARIDIR."
CUMHURİYET HALK PARTİSİ'nin 32. Kurultay delegeleri olarak, Genel Başkanımızın önderliğinde, partimiz
içinde birlik, bütünlük ve dayanışmaya, partimizin 84 yıllık gelenek ve değerlerine, tam bağlılık içinde, hepimiz yüksek sorumluluk ve yurtseverlik duygusuyla görev yapıyoruz.
Bu kararlılık, inanç ve yürekle görevyapmaya devam edeceğiz.

HEDEFİMİZ, İLK YEREL VE GENEL SEÇİMLERDE "İKTİDARDIR":
Hedefimiz, örgütümüz ve halkımız ile elele, omuz omuza yerel ve genel seçimlerde iktidara yürümek; bu iddiamızı tüm toplumumuzla paylaşarak, halkımızın özlem ve taleplerini sahiplenerek sosyal demokrat siyaseti ülkemizde iktidar yapmaktır.
Bunun gereğini yerine getireceğimizden, bunu başaracağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın

BU DUYGU VE ÖZGÜVEN İÇİNDE, TÜM İNSANLARIMIZA KARŞI AYRIMSIZ SEVGİ VE İNANCIMIZLA,
KARARLILIKLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ.

• YAŞASIN DEMOKRATİKLAİK CUMHURİYETİMİZ,
• YAŞASIN ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİ,
• YAŞASIN SOSYAL DEMOKRASİ,
• YAŞASIN CUMHURİYET HALK PARTİSİ...


Etiketler: CHP - Deniz Baykal - Kemal Kılıçdaroğlu - Yeni CHP - 32. kurultay - 35. kurultay - bildirge

Diğer SİYASET haberleri
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder


FOTO GALERİ

Minik yazarlar, Atatürk`ü yazdı: Ben Seni Hiç Görmeden Sevdim

#

http://www.cagdasulusalcizgi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright@cagdasulusalcizgi.com