Osmanlıyla yola çıkan İyi Parti Cumhuriyeti bulamaz | ÇAĞDAŞ ULUSAL ÇİZGİ
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Osmanlıyla yola çıkan İyi Parti Cumhuriyeti bulamaz 29.10.2017 03:02

Osmanlıyla yola çıkan İyi Parti Cumhuriyeti bulamaz

Ender Erdemil

İyi Parti ilk toplantısını yaptı. Üç kıtaya yayılmış Osmanlı Devleti haritası önünde yapılan toplantıda Atatürk deTürk bayrağı da yoktu. 

İyi Parti Programında kendisini şu sözlerle tanımlıyordu: “Hoca Ahmet Yesevi, Mevlâna, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre bu milletin iyi insanları arasından yetişti.

Onlar insanlara iyiliği, iyi insan olmayı öğütlediler.

İyiliğin peşinden koştular.

İyi insanlar bu toprakları onurlandırdıktan sonra bu topraklardan o büyük Osmanlı Devleti doğdu.

Bu devlet büyüdü üç kıtaya hâkim oldu o insanların torunlarıyla, Sarı Saltuklarla...

Gittiği yerlere sevgi kültürünü götürdü.

“Yaratılanı severim, yaratandan ötürü” diyerek.

Bizler bu inançla yola çıkıyoruz.”

Oysa Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Paşa yolunu şöyle tanımlıyordu: “Bizim yolumuzu çizen; içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk milleti ve bir de milletler tarihinin bin bir fâcia ve ıstırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız neticelerdir.”

Mustafa Kemal Paşa’ya göre: “Osmanoğulları, zorla Türk milletinin hakimiyet ve saltanatına vazıulyed (ele alan güç) olmuşlardı; bu tasallutlarını altı asırdan beri idame eylemişlerdi. (…) (Nutuk, C.2 s.691, 1960 İstanbul)

6 yüzyıl Türk milletinin egemenliğini zorla ele alan Osmanlı Devletinin yıkıldığını da şöyle duyurdu:Efendiler, Osmanlı İmparatorluğunun münkariz (çökmüş) olduğunu, yeni bir Türkiye Devletinin tevellüdettiğini (doğduğunu), Teşkilati Esasiye Kanuniyle, hukuku hükümraninin (egemenliğin) millete ait bulunduğunu ifade eder bir takrir (önerge) hazırlandı.” (Nutuk, C.2 s.689 İstanbul, 1960)

İyi parti programının amaç bölümünde “Cumhuriyetin kuruluş felsefesini, değerlerini ve üniter yapıyı korumak” yazılıydı. Programın pek çok yerinde, Atatürkçülükten ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaktan söz ediliyordu. Programın her hedefinde Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet değerlerine bağlılık vurgulanıyordu.

Oysa Osmanlı ile yola çıkanın Cumhuriyeti bulamayacağı ortadaydı.

İyi Partinin Programında: “Doğrunun arayışında, adil, tarafsız, bağımsız, çağdaş bir hukuk düzenini, hukukun üstünlüğünü ve birey haklarını esas alan, demokratik, çoğulcu ve özgürlükçü yeni bir anayasa yapacağız” yazılı. “Özgürlükçü” tanımı liberale karşılık gelir. Adını Türkçeleştirerek içeriğini değiştiremezsiniz.

Poper,(1902-1994) açık toplum olarak tanımladığı liberalizmde en temel ilkeler olarak devletin görev ve maksadının yurttaşların özgürlüklerini korumak olması gerektiği, köleliğe değil özgürlüğe,  organik toplumsal yapıya değil soyut topluma, zorunlu görevlere ve işbölümüne değil gönüllü birliktelik ve işbirliğine dayanan bir toplum olması gerekliliğini belirtir. (Popper, 1967: 186)

Liberal demokrasinin temel varsayımlarından ilki siyasal iktidarın sınırlı olmasıdır. Bunun anlamı iktidarın özerk, doğal bir biçimde insanların özgür iradeleri sonucunda kurulan çeşitli gönüllü örgütler çerçevesinde görev yapması gerektiğidir. Siyasal iktidar yalnızca toplumsal eylemlerin belirlediği sınırlar içinde hareket eder. Siyasal iktidar insanların özgür iradesiyle kurulmuş örgütlere müdahale etmesi, denetlemesi, baskı altında tutması söz konusu değildir. (C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 Doç.Dr. Feramuz AYDOĞAN’ın Anısına 219 LİBERALİZMİN TEMEL İLKELERİ Halis ÇETİN Cumhuriyet Üniversitesi .İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi)

Demek ki İyi Parti:

1.    Osmanlı’nın izinden gidiyor

2.    Liberalizmi öne çıkararak Osmanlıcılığı postmodernleştiriyor.

Bu durumda Parti programının pek çok yerinde işlerin Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetin temel değerlerine uygun yapılacağının; “Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinin tesisi sağlanacak” yazılmasının değeri yoktur.

Osmanlıyla yola çıkan Cumhuriyeti bulamaz.

http://www.cagdasulusalcizgi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright@cagdasulusalcizgi.com